Axiální turbína MM zprovozněna, ale je vhodná další úprava.

15. 12. 2023
Axial MM turbine working

Výzkumné a vývojové aktivity týkající se axiální turbíny pro MM v rámci harmonogramu projektu DExpand v roce 2023 dosáhly její výroby, montáže a uvedení do provozu. TUrbína byla nejprve ozkoušena za použití vzduchu jako pracovního média a sloužila jako předběžný krok ke zjištění provozní integrity turbíny a základních výkonnostních ukazatelů. Tato fáze byla klíčová pro určení počátečních výkonnostních charakteristik a zajištění toho, aby konstrukce turbíny odolala podmínkám testování v samotném ORC systému. Bohužel mechanické vibrace při vyšších otáčkách omezily provozní rozsah a podnítily úpravu konstrukce.

Následné testy přešly na zkušební zařízení MM ORC, tedy na zamýšlené provozní prostředí. Vibrace a potenciální rizika ovšem omezily dosažení plných otáček a potvrdily obavy z provozu na vzduchu. Bez ohledu na to byla zkouška velmi cenná pro potvrzení dalších aspektů konstrukce týkajících se mechanické integrace, těsnění, řízení, napojení elektrického výstupu a obecně použitelnosti vysokorychlostního motoru pro obrábění jako snadno dostupného vysokorychlostního turbogenerátoru (po drobných úpravách zajišťující kompatibilitu). Níže jsou uvedeny výsledky testů MM na vzduchu a ORC.

Výsledkem zaměření projektu na rotordynamiku upravené turbíny a realizace desingu byla upravená konfigurace, jak je znázorněno na obrázku níže.